zůstat

kde stay, remain, (zbýt) be left swh

Jak dlouho tady zůstanete?
How long are you going to stay?
haʊ lɒŋ ɑː juː ˈgəʊɪŋ tə steɪ?
Zůstanou tady přes noc/na noc?
Are they going to stay overnight/the night?
ɑː ðeɪ ˈgəʊɪŋ tə steɪ ˌəʊvəˈnaɪt/ðə naɪt?
Zůstanu doma.
I will stay at home.
aɪ wɪl steɪ æt həʊm
Bude muset zůstat v nemocnici.
He will have to remain in hospital.
hɪ wɪl hæv tə rɪˈmeɪn ɪn ˈhɒspɪtl
Zůstali jsme vzhůru.
We stayed up.
wiː steɪd ʌp
Zůstalo pro mě něco?
Is there anything left for me?
ɪz ðεə ˈεnɪˌθɪŋ lεft fə miː?
Nic nezůstalo.
There is/was nothing left.
ðεə ɪz/wɒz ˈnʌθɪŋ lεft
Po nehodě zůstal ochrnutý.
He was left paralysed after the accident., The accident left him paralysed.
hɪ wɒz lεft ˈpærəˌlaɪzd ˈɑːftə ðiː ˈæksɪdəntˌ ðə ˈæksɪdənt lεft hɪm ˈpærəˌlaɪzd
Otázkou zůstává...
The question remains...
ðə ˈkwεstʃən rɪˈmeɪnz
Zůstává nejasné, jak...
It remains unclear how...
ɪt rɪˈmeɪnz ʌnˈklɪə haʊ
Zůstala na ocet. (dívka)
She was left on the shelf.
ʃɪ wɒz lεft ɒn ðə ʃεlf
Nad tím zůstává rozum stát.
It makes the mind boggle., The mind boggles (at it).
ɪt meɪks ðə maɪnd ˈbɒglˌ ðə maɪnd ˈbɒglz (æt ɪt)
zůstat vězet/trčet kde
get/be stuck, be stranded
gεt/biː stʌkˌ biː strændɪd