zasáhnout, zasahovat

1(trefit) koho/co hit, strike, (postihnout) affect sb/sth

Byl zasažen kulkou do nohy.
He was hit in the leg by a bullet.
hɪ wɒz hɪt ɪn ðə lεg baɪ ə ˈbʊlɪt
Nezasáhl terč.
He missed the target.
hɪ mɪst ðə ˈtɑːgɪt
Byla zasažena bleskem.
She was struck by lightning., She was hit by lightning.
ʃɪ wɒz strʌk baɪ ˈlaɪtnɪŋˌ ʃɪ wɒz hɪt baɪ ˈlaɪtnɪŋ
Zemětřesení zasáhlo většinu ostrova.
The earthquake hit most of the island.
ðiː ˈɜːθˌkweɪk hɪt məʊst əv ðiː ˈaɪlənd
Zpráva ho těžce zasáhla.
He was deeply affected by the news.
hɪ wɒz ˈdiːplɪ əˈfεktɪd baɪ ðə njuːz

2(zakročit) step in, intervene, proti komu (jednat) take action against sb

Nebude do sporu (nijak) zasahovat.
He won't intervene in the dispute.
hɪ wəʊnt ˌɪntəˈviːn ɪn ðə dɪˈspjuːt
Policie zasáhla proti demonstrantům.
The police took action against the demonstrators.
ðə pəˈliːs tʊk ˈækʃən əˈgεnst ðə ˈdεmənˌstreɪtəz
Bude muset zasáhnout armáda.
The army will have to step in.
ðiː ˈɑːmɪ wɪl hæv tə stεp ɪn

3(vměšovat se) do čeho interfere, meddle, (zapojit se) get/become involved in sth

Nechci vám do toho zasahovat...
I don't mean to interfere...
aɪ dəʊnt miːn tə ˌɪntəˈfɪə
Zasáhl do diskuse...
He intervened in the discussion...
hɪ ˌɪntəˈviːnd ɪn ðə dɪˈskʌʃən
Planina zasahuje daleko do Arizony.
The plain stretches far into Arizona.
ðə pleɪn strεtʃɪz fɑː ˈɪntə ˌærɪˈzəʊnə