povinný

compulsory, obligatory, (předepsaný) (form.) mandatory

Výuka angličtiny není povinná.
Learning English is not compulsory.
ˈlɜːnɪŋ ˈɪŋglɪʃ ɪz nɒt kəmˈpʌlsərɪ
Účast není povinná.
Attendance is not mandatory.
əˈtεndəns ɪz nɒt ˈmændətərɪ
Je to (téměř) povinná četba pro...
It's almost required reading for...
ɪts ˈɔːlməʊst rɪˈkwaɪəd ˈriːdɪŋ fə
být povinen udělat co
be obliged to do sth, be under an obligation to do sth
biː əˈblaɪdʒdˌ biː ˈʌndə ən ˌɒblɪˈgeɪʃən
Cestující jsou povinni...
The passengers are required to...
ðə ˈpæsɪndʒəz ɑː rɪˈkwaɪəd tə
povinná školní docházka
compulsory education
kəmˈpʌlsərɪ ˌεdjʊˈkeɪʃən
děti školou povinné
school children, children of school age
skuːl ˈtʃɪldrənˌ ˈtʃɪldrən əv skuːl eɪdʒ