člověk

man, (lidská bytost) human (being), (osoba) person

Ptal se po tobě nějaký člověk.
A man was asking for you.
ə mæn wɒz ɑːskɪŋ fə juː
Co je to za člověka?
Who is he/it?, What kind of person is he?
huː ɪz hɪ/ɪt?ˌ wɒt kaɪnd əv ˈpɜːsn ɪz hɪ?
Jak zvířata, tak lidé...
Both animals and humans...
bəʊθ ˈænɪməlz ænd ˈhjuːmənz
Kolik lidí přijde?
How many people are coming?
haʊ ˈmεnɪ ˈpiːpl ɑː ˈkʌmɪŋ?
Obyčejný člověk tomu nerozumí.
Common man cannot understand it.
ˈkɒmən mæn kæˈnɒt ˌʌndəˈstænd ɪt
Člověk nikdy neví.
One never knows., You can never tell.
wʌn ˈnεvə nəʊzˌ juː kən ˈnεvə tεl
Jsem přece jenom člověk!
I am only human!
aɪ əm ˈəʊnlɪ ˈhjuːmən!
(přen.) To je můj člověk!
He's my sort!
hiːz maɪ sɔːt!