zavést

1(dovést) koho kam take, lead, guide sb swh

Zavedeš nás tam?
Will you take us there?, Will you lead us there?
wɪl juː teɪk əs ðεə?ˌ wɪl juː liːd əs ðεə?
Zavedl jsem ji domů.
I took her home.
aɪ tʊk hə həʊm
Zavedu vás do jeho kanceláře.
I will show you to his office.
aɪ wɪl ʃəʊ juː tə hɪz ˈɒfɪs
Zavedli mě do domu.
They led me into the house.
ðeɪ lεd miː ˈɪntə ðə haʊs
Pěšina vás zavede k jezeru.
The path will take you to the lake.
ðə pɑːθ wɪl teɪk juː tə ðə leɪk

2(novinku ap.) introduce sth swh, (instalovat) install, (vsunout) insert sth into sth

Zavedli nové metody.
They introduced new methods.
ðeɪ ˌɪntrəˈdjuːst njuː ˈmεθədz
Chtějí znovu zavést trest smrti.
They intend to restore the death penalty.
ðeɪ ɪnˈtεnd tə rɪˈstɔː ðə dεθ ˈpεnltɪ
Nechali jsme si zavést telefon.
We('ve) had the phone installed.
wiː(v) hæd ðə fəʊn ɪnˈstɔːld
V domě ještě nezavedli elektřinu.
The house hasn't been wired yet.
ðə haʊs ˈhæznt bɪn waɪəd jεt
zavést řeč na co
steer the conversation round to sth
stɪə ðə ˌkɒnvəˈseɪʃən raʊnd