druhý

(the) second, (jiný) (the) other, else

Skončil/Doběhl druhý.
He finished/came in second.
hɪ ˈfɪnɪʃt/keɪm ɪn ˈsεkənd
Druhého dne...
On the next day..., The day after...
ɒn ðə nεkst deɪˌ ðə deɪ ˈɑːftə
To je druhá strana mince.
This is the other side of the coin.
ðɪs ɪz ðiː ˈʌðə saɪd əv ðə kɔɪn
Jako každý druhý...
Like every other...
laɪk ˈεvrɪ ˈʌðə
Je to druhý Maradona.
He is another Maradona.
hɪ ɪz əˈnʌðə ˌmærəˈdɒnə
Pomáhají jeden druhému.
They help each other.
ðeɪ hεlp iːtʃ ˈʌðə
Křičeli jeden přes druhého.
They shouted over each other., They were all shouting at once.
ðeɪ ʃaʊtɪd ˈəʊvə iːtʃ ˈʌðəˌ ðeɪ wɜː ɔːl ʃaʊtɪŋ æt wʌns
Pěkně jedno po druhém. (dle důležitosti ap.)
First things first.
fɜːst θɪŋz fɜːst
každý druhý den
every other/second day, on alternate days
ˈεvrɪ ˈʌðə/ˈsεkənd deɪˌ ɒn ɔːlˈtɜːnɪt deɪz
na jedné straně... a na druhé straně
on (the) one hand... on the other hand
ɒn (ðə) wʌn hænd... ɒn ðiː ˈʌðə hænd
za druhé (ve výčtu)
secondly
ˈsεkəndlɪ
(mat.) na druhou (umocněný)
to the power of two, squared
tə ðə ˈpaʊə əv tuːˌ ˈskwεəd
(mat.) druhá odmocnina
square root
skwεə ruːt
půl druhého
one and a half
wʌn ænd ə hɑːf
z druhé ruky (informace ap.)
at second-hand, on the grapevine
æt ˈsεkəndhændˌ ɒn ðə ˈgreɪpˌvaɪn