pokus

o co attempt, try, (hovor.) go at sth

To stojí/by stálo za pokus.
It's worth a try., It's worth a shot.
ɪts wɜːθ ə traɪˌ ɪts wɜːθ ə ʃɒt
Při pokusu o...
When attempting to...
wεn əˈtεmptɪŋ tə
Učinil pokus o...
He made an attempt to...
hɪ meɪd ən əˈtεmpt tə
Provádějí pokusy na zvířatech.
They carry out/conduct experiments on animals.
ðeɪ ˈkærɪ aʊt/ˈkɒndʌkt ɪkˈspεrɪmənts ɒn ˈænɪməlz
Došlo k pokusu o převrat.
There was a coup attempt.
ðεə wɒz ə kuː əˈtεmpt
na první/druhý pokus (uspět ap.)
at the first/second attempt, at the first/second go
æt ðə fɜːst/ˈsεkənd əˈtεmptˌ æt ðə fɜːst/ˈsεkənd gəʊ
pokus o vraždu/znásilnění
attempted murder/rape
əˈtεmptɪd ˈmɜːdə/reɪp
pokus o sebevraždu
attempted suicide, suicide attempt
əˈtεmptɪd ˈsuːɪˌsaɪdˌ ˈsuːɪˌsaɪd əˈtεmpt
zdařilý/úspěšný pokus
successful attempt
səkˈsεsfəl əˈtεmpt