se, si

1one's (dle osoby), (sám sobě, sebe) oneself

Řízl jsem se do prstu.
I cut my finger.
aɪ kʌt maɪ ˈfɪŋgə
Jak se máš?
How are you?
haʊ ɑː juː?
Dobře se bavte.
Enjoy yourselves.
ɪnˈdʒɔɪ jɔːˈsεlvz
Zabil se. (při nehodě)
He was/got killed.
hɪ wɒz/gɒt kɪld
Zabil se. (spáchal sebevraždu)
He killed himself.
hɪ kɪld hɪmˈsεlf
Věří si.
He is self-confident.
hɪ ɪz sεlfˈkɒnfɪdənt
Zlomil si palec.
He broke his thumb.
hɪ brəʊk hɪz θʌm
Co si myslíš?
What do you think?
wɒt dʊ juː θɪŋk?
Koupil jsem si kolo.
I bought myself a bike.
aɪ bɔːt maɪˈsεlf ə baɪk

2(vzájemnost) each other, one another

Pomáháme si.
We help each other.
wiː hεlp iːtʃ ˈʌðə
Mají se rádi.
They love each other.
ðeɪ lʌv iːtʃ ˈʌðə
Dokonale se doplňují.
They complement one another perfectly.
ðeɪ ˈkɒmplɪˌmεnt wʌn əˈnʌðə ˈpɜːfɪktlɪ
Pořád se hádají.
They keep fighting/arguing.
ðeɪ kiːp faɪtɪŋ/ˈɑːgjuɪŋ

3(trpný stav)

Neví se...
It is not known...
ɪt ɪz nɒt nəʊn
Říká se, že...
People say..., They say..., Rumour has it that..., The word is that...
ˈpiːpl seɪˌ ðeɪ seɪˌ ˈruːmə hæz ɪt ðætˌ ðə wɜːd ɪz ðæt
Barva se vyrábí ze semen...
The dye is made from seeds...
ðə daɪ ɪz meɪd frɒm siːdz
Mělo by se to udělat hned.
It should be done immediately.
ɪt ʃʊd biː dʌn ɪˈmiːdɪətlɪ
To se nedělá.
It's not right/appropriate., It's a bad thing to do.
ɪts nɒt raɪt/əˈprəʊprɪɪtˌ ɪts ə bæd θɪŋ tə dʊ