poznat

1(obeznámit se) get to know, (zjistit) find out, discover sth

Chtěl bych lépe poznat město.
I'd like to (get to) know the city better.
aɪd laɪk tə (gεt tə) nəʊ ðə ˈsɪtɪ ˈbεtə
To brzy poznáte.
You will see (it) soon.
juː wɪl siː (ɪt) suːn
Brzy jsem poznal, že...
I soon discovered that...
aɪ suːn dɪˈskʌvəd ðæt
To se teprve pozná.
That remains to be seen.
ðæt rɪˈmeɪnz tə biː siːn
Chci trošku poznat svět. (cestovat)
I want to see life/the world.
aɪ wɒnt tə siː laɪf/ðə wɜːld
Poznali na vlastní kůži, jak...
They had first-hand experience of how...
ðeɪ hæd fɜːsthænd ɪkˈspɪərɪəns əv haʊ

2(seznámit se) koho meet sb, make sb's acquaintance

Rád vás poznávám.
Pleased/Nice to meet you.
pliːzd/naɪs tə miːt juː
Rád jsem vás poznal.
It was nice meeting you.
ɪt wɒz naɪs ˈmiːtɪŋ juː
Rád bych tě poznal blíž.
I'd like to get to know you better.
aɪd laɪk tə gεt tə nəʊ juː ˈbεtə
Poznáš nové lidi.
You'll meet new people.
juːl miːt njuː ˈpiːpl
Poznali jsme se na studiích.
We met in college.
wiː mεt ɪn ˈkɒlɪdʒ

3(totožnost) koho/co recognize, (vědět) know sb/sth, (umět určit) (can) tell sb/sth

Poznáváte ?
Do you recognize me?
dʊ juː ˈrεkəgˌnaɪz miː?
Nepoznal jsem vás.
I didn't recognize you.
aɪ ˈdɪdnt ˈrεkəgˌnaɪz juː
Poznáš ho?
Will you know him?, Will you recognize him?
wɪl juː nəʊ hɪm?ˌ wɪl juː ˈrεkəgˌnaɪz hɪm?
Hned jsem to poznal.
I knew it right away.
aɪ njuː ɪt raɪt əˈweɪ
Poznal jsem tě po hlase.
I recognized you by your voice.
aɪ ˈrεkəgˌnaɪzd juː baɪ jɔː vɔɪs
Poznám, když žertuje.
I can tell when he is joking.
aɪ kən tεl wεn hɪ ɪz dʒəʊkɪŋ
... ale není to poznat.
... but you can't tell., ... but it doesn't show.
... bət juː kɑːnt tεlˌ ... bət ɪt ˈdʌznt ʃəʊ
Bylo to poznat.
I could tell.
aɪ kʊd tεl
Poznáš rozdíl mezi...?
Can you tell the difference between...?
kən juː tεl ðə ˈdɪfərəns bɪˈtwiːn?
Neumí poznat čas. (na hodinách)
He can't tell the time.
hɪ kɑːnt tεl ðə taɪm
V nouzi poznáš přítele.
A friend in need is a friend indeed.
ə frεnd ɪn niːd ɪz ə frεnd ɪnˈdiːd