objevit

co discover sth, (najít) find, turn up

Náhodou jsem objevil... (narazil na)
I came across...
aɪ keɪm əˈkrɒs
Amerika byla objevena Kryštofem Kolumbem.
America was discovered by Christopher Columbus.
əˈmεrɪkə wɒz dɪˈskʌvəd baɪ ˈkrɪstəfə kəˈlʌmbəs
Objevil jsi něco?
Did you discover anything?
dɪd juː dɪˈskʌvə ˈεnɪˌθɪŋ?
Objevili ropu.
They struck oil.
ðeɪ strʌk ɔɪl
Tos objevil Ameriku!
Queen Anne is dead!
kwiːn æn ɪz dεd!