podmínka

čeho condition, (smluvní ap. v mn. č.) term of sth, (požadavek) requirement

Pod podmínkou, že...
On condition that..., Provided that...
ɒn kənˈdɪʃən ðætˌ prəˈvaɪdɪd ðæt
Za těchto podmínek nedodržíme termín.
We can't meet the deadline under these conditions.
wiː kɑːnt miːt ðə ˈdεdˌlaɪn ˈʌndə ðiːz kənˈdɪʃənz
Stanovili si podmínky...
They (have) set the conditions...
ðeɪ (hæv) sεt ðə kənˈdɪʃənz
Žijí v hrozných podmínkách.
They live in appalling/terrible conditions.
ðeɪ lɪv ɪn əˈpɔːlɪŋ/ˈtεrəbl kənˈdɪʃənz
Vyvázl s podmínkou.
He got off with a suspended sentence.
hɪ gɒt ɒf wɪθ ə səˈspεndɪd ˈsεntəns
Je v podmínce. (na svobodě)
He is on probation.
hɪ ɪz ɒn prəˈbeɪʃən
splňovat/splnit podmínky
meet the conditions
miːt ðə kənˈdɪʃənz
přistoupit na čí podmínky
agree to sb's terms, accept sb's terms/conditions
əˈgriː tə tɜːmzˌ əkˈsεpt tɜːmz/kənˈdɪʃənz
za nepříznivých/příznivých povětrnostních podmínek
in adverse/favourable weather conditions
ɪn ˈædvɜːs/ˈfeɪvərəbl ˈwεðə kənˈdɪʃənz