přihlásit (se)

koho kam register sb for sth, (k účasti též) kam enrol on/in/for sth, enter (for) sth

Přihlas se u mě/mého kolegy.
Report to me/my colleague.
rɪˈpɔːt tə miː/maɪ ˈkɒliːg
Musím se nejdřív přihlásit v hotelu.
I must check in at the hotel first.
aɪ mʌst tʃεk ɪn æt ðə həʊˈtεl fɜːst
Musíš se nejdřív přihlásit do systému. (na počítači)
You must log into the system first.
juː mʌst lɒg ˈɪntə ðə ˈsɪstəm fɜːst
Přihlásil jsem se do jazykového kursu.
I enrolled on/for a language course.
aɪ ɪnˈrəʊld ɒn/fə ə ˈlæŋgwɪdʒ kɔːs
Přihlásil jsem se na vysokou školu.
I've applied for admission to a university.
aɪv əˈplaɪd fə ədˈmɪʃən tə ə ˌjuːnɪˈvɜːsɪtɪ
Přihlásil jsem se jako dobrovolník na...
I volunteered for...
aɪ ˌvɒlənˈtɪəd fə
Přihlaste se, pokud něčemu nerozumíte.
If you don't understand, put up your hands.
ɪf juː dəʊnt ˌʌndəˈstændˌ pʊt ʌp jɔː hændz
O nalezené věci se nikdo nepřihlásil.
No one claimed the found property.
nəʊ wʌn kleɪmd ðə faʊnd ˈprɒpətɪ
Přihlásili se k zodpovědnosti za pumový útok.
They claimed responsibility for the bomb attack.
ðeɪ kleɪmd rɪˌspɒnsəˈbɪlɪtɪ fə ðə bɒm əˈtæk