mířit

čím na koho/co aim, point, (mít namířeno) kam be heading, head swh

Kam tím míříš?
What are you getting at?, What are you driving at?
wɒt ɑː juː gεtɪŋ æt?ˌ wɒt ɑː juː ˈdraɪvɪŋ æt?
Mířil zbraní na lupiče.
He was pointing his gun at the burglar.
hɪ wɒz ˈpɔɪntɪŋ hɪz gʌn æt ðə ˈbɜːglə
Vlak míří do...
The train is heading to..., The train is bound for...
ðə treɪn ɪz ˈhεdɪŋ təˌ ðə treɪn ɪz baʊnd fə
Mířím domů.
I'm heading home.
aɪm ˈhεdɪŋ həʊm