všímat si

pay attention to sb/sth, take notice of sb/sth, (být pozorný) be attentive to sb/sth

Nevšímej si toho.
Pay no attention to it.
peɪ nəʊ əˈtεnʃən tə ɪt
Všímej si svýho!
Mind your own business!
maɪnd jɔː əʊn ˈbɪznɪs!
Mě si nevšímejte.
Don't mind me.
dəʊnt maɪnd miː
Vůbec si mě nevšímá.
She pays no attention to me.
ʃɪ peɪz nəʊ əˈtεnʃən tə miː