kam

where (to)

Kam jdeš?
Where are you going?
wεə ɑː juː ˈgəʊɪŋ?
Kam s tím?
Where does this go?
wεə dʌz ðɪs gəʊ?
Kam se na něj hrabou.
They are no match for him., They can't hold a candle to him.
ðeɪ ɑː nəʊ mætʃ fə hɪmˌ ðeɪ kɑːnt həʊld ə ˈkændl tə hɪm
Nemá kam jít.
He has nowhere to go.
hɪ hæz ˈnəʊˌwεə tə gəʊ
Kam ten svět spěje?
What is the world coming to?
wɒt ɪz ðə wɜːld ˈkʌmɪŋ tuː?
Nevím, kudy kam.
I don't know which way to turn.
aɪ dəʊnt nəʊ wɪtʃ weɪ tə tɜːn