jen

only, just, (po podstatném jménu) alone

Ten vlak jede jen v neděli.
The train goes only on Sundays.
ðə treɪn gəʊz ˈəʊnlɪ ɒn ˈsʌndeɪz
Potřebuji jen trochu času.
All I need is a little time., I just need a little time.
ɔːl aɪ niːd ɪz ə ˈlɪtl taɪmˌ aɪ dʒʌst niːd ə ˈlɪtl taɪm
Jen za to auto jsem utratil milion.
I spent a million on the car alone.
aɪ spεnt ə ˈmɪljən ɒn ðə kɑː əˈləʊn
Jen se neboj.
Don't (you) worry.
dəʊnt (juː) ˈwʌrɪ
Jen tam jdi.
Just go there.
dʒʌst gəʊ ðεə
Jen klidně přijďte.
Feel free to come.
fiːl friː tə kʌm
Jen počkej! (výhrůžka)
Just you wait!
dʒʌst juː weɪt!
Jen se opovaž!
Don't you (even) dare!
dəʊnt juː (ˈiːvn) dεə!
Bylo to jenom jako. (ne doopravdy)
It was not for real.
ɪt wɒz nɒt fə ˈrɪəl
Jen aby!
If only!, Let's hope!
ɪf ˈəʊnlɪ!ˌ lεts həʊp!
jen co... (hned jak)
as soon as ...
əz suːn əz
jen co... (v okamžiku kdy)
the moment/minute (that)...
ðə ˈməʊmənt/ˈmɪnɪt (ðæt)
Přijdu, jen co to dodělám.
I'll come as soon as I finish it.
aɪl kʌm əz suːn əz aɪ ˈfɪnɪʃ ɪt
Jen co mě uviděl...
The moment he saw me...
ðə ˈməʊmənt hɪ sɔː miː
Jen co přijdu domů...
The minute I get home...
ðə ˈmɪnɪt aɪ gεt həʊm
Udělal to jen tak. (bez důvodu)
He did it for no reason at all.
hɪ dɪd ɪt fə nəʊ ˈriːzn æt ɔːl
To není jen tak!
It's not that easy!
ɪts nɒt ðæt ˈiːzɪ!
Jen tak dál(e)!
Keep on like this., Keep it up.
kiːp ɒn laɪk ðɪsˌ kiːp ɪt ʌp
jen tak tak
only just
ˈəʊnlɪ dʒʌst
Stihli jsme to jen tak tak. (udělat)
We only just made it.
wiː ˈəʊnlɪ dʒʌst meɪd ɪt
To bylo jen tak tak! (těsně)
That was close!, It was a close shave!
ðæt wɒz kləʊs!ˌ ɪt wɒz ə kləʊs ʃeɪv!
jen tak pro zajímavost
just as a matter of interest, just for your interest
dʒʌst əz ə ˈmætə əv ˈɪntrəstˌ dʒʌst fə jɔː ˈɪntrəst