nacházet

co find sth

Stále nacházíme ztracené věci.
We keep finding lost things.
wiː kiːp ˈfaɪndɪŋ lɒst θɪŋz
Já nenacházím slov.
Words fail me.
wɜːdz feɪl miː
Nacházejí potěšení v...
They take pleasure in...
ðeɪ teɪk ˈplεʒə ɪn
nacházet se
be located, be situated
biː ləʊˈkeɪtɪdˌ biː ˈsɪtjʊˌeɪtɪd
Toto město se nachází v...
This town is situated in..., This town is located in...
ðɪs taʊn ɪz ˈsɪtjʊˌeɪtɪd ɪnˌ ðɪs taʊn ɪz ləʊˈkeɪtɪd ɪn
Neví se, kde se teď nachází.
His whereabouts are unknown.
hɪz ˈwεərəˌbaʊts ɑː ʌnˈnəʊn
Nacházíme se v místě zvaném...
We find ourselves in a place called...
wiː faɪnd aʊəˈsεlvz ɪn ə pleɪs kɔːld
Nachází se zde vzácné druhy rostlin.
Rare species of plants can be found here.
rεə ˈspiːʃiːz əv plɑːnts kən biː faʊnd hɪə