otevřený

open

Obchod je otevřený celou noc/24 hodin denně.
The shop is open all-night/round the clock.
ðə ʃɒp ɪz ˈəʊpn ɔːlnaɪt/raʊnd ðə klɒk
Máte otevřeno o víkendu?
Are you open on weekends?
ɑː juː ˈəʊpn ɒn ˌwiːkˈεndz?
Zíral s otevřenou pusou.
He was staring open-mouthed.
hɪ wɒz stεərɪŋ ˌəʊpnˈmaʊðd
Je to stále otevřené. (záležitost)
The issue is still open.
ðiː ˈɪʃjuː ɪz stɪl ˈəʊpn
Došlo k otevřené výměně názorů.
There was a frank/an open exchange of views.
ðεə wɒz ə fræŋk/ən ˈəʊpn ɪksˈtʃeɪndʒ əv vjuːz
Přivítali nás s otevřenou náručí.
They welcomed us with open arms.
ðeɪ ˈwεlkəmd əs wɪθ ˈəʊpn ɑːmz
Měj oči otevřené. (dávej pozor)
Keep your eyes open.
kiːp jɔː aɪz ˈəʊpn
den otevřených dveří
open day, (AmE) open house
ˈəʊpn deɪˌ ˈəʊpn haʊs
Řekl mi zcela otevřeně, že...
He told me quite openly that ...
hɪ təʊld miː kwaɪt ˈəʊpənlɪ ðæt