bez, beze

without, (absence vlastnosti též příponou) -less

Udělal to bez váhání.
He did it without hesitation.
hɪ dɪd ɪt wɪˈðaʊt ˌhεzɪˈteɪʃən
Bez ohledu na...
Regardless of..., Irrespective of...
rɪˈgɑːdlɪs əvˌ ˌɪrɪˈspεktɪv əv
Mluvil bez přestání.
He never stopped talking., He kept on talking.
hɪ ˈnεvə stɒpt tɔːkɪŋˌ hɪ kεpt ɒn tɔːkɪŋ
Bez ustání si stěžuje.
She keeps/never stops complaining., She complains constantly.
ʃɪ kiːps/ˈnεvə stɒps kəmˈpleɪnɪŋˌ ʃɪ kəmˈpleɪnz ˈkɒnstəntlɪ
Je to bez chuti. (pokrm)
It's tasteless.
ɪts ˈteɪstlɪs
Bez komentáře. (komentář je nadbytečný)
No comment.
nəʊ ˈkɒmεnt
A bez odmlouvání!
And no talking back!
ænd nəʊ tɔːkɪŋ bæk!
Bloudili jsme bez cíle.
We wandered aimlessly.
wiː ˈwɒndəd ˈeɪmlɪslɪ
Prošla bez povšimnutí.
She passed unnoticed.
ʃɪ pɑːst ˌʌnˈnəʊtɪst
To je bez debat.
No doubt about that.
nəʊ daʊt əˈbaʊt ðæt
Je to beze sporu nejlepší...
It's undoubtedly the best...
ɪts ʌnˈdaʊtɪdlɪ ðə bεst
Bez pochyby ti to řekl.
He has no doubt told you.
hɪ hæz nəʊ daʊt təʊld juː
Bez legrace! (vážná věc)
No kidding!, Joking aside.
nəʊ kɪdɪŋ!ˌ dʒəʊkɪŋ əˈsaɪd
(Buď) Bez obav. (žádný strach)
Don't worry.
dəʊnt ˈwʌrɪ
Prosil bych kávu bez kofeinu.
Decaf, please.
ˈdiːkæfˌ pliːz
Pět bez tří se rovná...
Five minus three equals...
faɪv ˈmaɪnəs θriː ˈiːkwəlz
Je bez práce. (nezaměstnaný)
He's jobless., He is out of work.
hiːz ˈdʒɒblɪsˌ hɪ ɪz aʊt əv wɜːk
Byla nahoře bez.
She was topless.
ʃɪ wɒz ˈtɒpləs
Bez práce nejsou koláče.
No pain, no gain.
nəʊ peɪnˌ nəʊ geɪn
Jsem bez peněz/koruny.
I'm broke., I'm penniless.
aɪm brəʊkˌ aɪm ˈpεnɪlɪs
Bez peněz do hospody nelez.
No money, no funny.
nəʊ ˈmʌnɪˌ nəʊ ˈfʌnɪ
Ale beze všeho!
But of course!, That's no problem (at all)!
bət əv kɔːs!ˌ ðæts nəʊ ˈprɒbləm (æt ɔːl)!
bez poplatku
free of charge
friː əv tʃɑːdʒ
bez poplatku (dálnice ap.)
toll-free
ˌtəʊlˈfriː