dluh

debt

Nadělala dluhy.
She ran up debts.
ʃɪ ræn ʌp dεts
Mám u něj dluh.
I am in debt to him.
aɪ əm ɪn dεt tə hɪm
Topí se/Je až po krk v dluzích.
He is up to his ears/eyeballs in debt.
hɪ ɪz ʌp tə hɪz ɪəz/ˈaɪˌbɔːlz ɪn dεt
Už splatil svůj dluh.
He has paid off/repaid his debt.
hɪ hæz peɪd ɒf/rɪˈpeɪd hɪz dεt
Žijeme na dluh.
We live on credit.
wiː lɪv ɒn ˈkrεdɪt