málo

(v malé míře) little, not much, (u počitatelných) few

příliš málo
too little, too few
tuː ˈlɪtlˌ tuː fjuː
Máme málo peněz.
We have too little money., We are short of money.
wiː hæv tuː ˈlɪtl ˈmʌnɪˌ wiː ɑː ʃɔːt əv ˈmʌnɪ
O své rodině mluví jen málo.
He speaks little about his family.
hɪ spiːks ˈlɪtl əˈbaʊt hɪz ˈfæmɪlɪ
Jen málo lidí ví...
Just a few people know...
dʒʌst ə fjuː ˈpiːpl nəʊ
Je jedním z mála.
He is one of a few.
hɪ ɪz wʌn əv ə fjuː
Vídáme se málo.
We rarely meet.
wiː ˈrεəlɪ miːt
Doma bývá jen málo.
He is seldom at home.
hɪ ɪz ˈsεldəm æt həʊm
Na tom málo záleží.
It matters little., It doesn't matter much., It is only of little importance.
ɪt ˈmætəz ˈlɪtlˌ ɪt ˈdʌznt ˈmætə mʌtʃˌ ɪt ɪz ˈəʊnlɪ əv ˈlɪtl ɪmˈpɔːtns
Něco málo pojíme.
We'll have a snack/nibble.
wiːl hæv ə snæk/ˈnɪbl
Děkuji. – Za málo.
Thank you. – Don't mention it.
θæŋk juː - dəʊnt ˈmεnʃən ɪt
Práce kvapná, málo platná.
Haste makes waste., More haste less speed.
heɪst meɪks weɪstˌ mɔː heɪst lεs spiːd
málo placená práce
low-paid job
ləʊpeɪd dʒɒb