slabý

weak, (špatný, chabý) poor, (tenký) thin

To je moje slabá stránka.
That is my weak point.
ðæt ɪz maɪ wiːk pɔɪnt
Baterie jsou slabé.
The batteries are low.
ðə ˈbætəriːz ɑː ləʊ
To je slabá útěcha.
That is cold comfort.
ðæt ɪz kəʊld ˈkʌmfət
To je slabé slovo.
That's an understatement.
ðæts ən ˌʌndəˈsteɪtmənt
Podali slabý výkon.
They performed poorly.
ðeɪ pəˈfɔːmd ˈpʊəlɪ
Měl nejslabší výsledky ze všech.
He had the poorest results of all.
hɪ hæd ðə pʊərɪst rɪˈzʌlts əv ɔːl
Slabě prší.
It's raining lightly.
ɪts reɪnɪŋ ˈlaɪtlɪ
Mám slabost pro...
I have a weakness for..., I have a soft spot for...
aɪ hæv ə ˈwiːknɪs fəˌ aɪ hæv ə sɒft spɒt fə
slabá návštěvnost
poor attendance
pʊə əˈtεndəns
slabý jako moucha
(as) weak as a kitten
(əz) wiːk əz ə ˈkɪtn