sám

1(bez společníka ap.) alone, on one's own, by oneself

Nemůžeš tam jít sám.
You can't go there alone.
juː kɑːnt gəʊ ðεə əˈləʊn
Žije sama.
She lives alone., She lives on her own.
ʃɪ lɪvz əˈləʊnˌ ʃɪ lɪvz ɒn hə əʊn
Chci být sám.
I want to be alone.
aɪ wɒnt tə biː əˈləʊn
Byli jsme sami.
We were alone.
wiː wɜː əˈləʊn

2(bez cizí pomoci) oneself, (z vlastního popudu) of one's own accord

Připravila to sama.
She prepared it herself.
ʃɪ prɪˈpεəd ɪt həˈsεlf
Šlo to (skoro) samo. (snadno)
It went swimmingly., It went just like that.
ɪt wεnt ˈswɪmɪŋlɪˌ ɪt wεnt dʒʌst laɪk ðæt
Cukr sám o sobě neškodí.
Sugar as such isn't bad.
ˈʃʊgə əz sʌtʃ ˈɪznt bæd
udělej si sám
do it yourself
dʊ ɪt jɔːˈsεlf
Odešel sám od sebe.
He left of his own accord.
hɪ lεft əv hɪz əʊn əˈkɔːd

3(zdůraznění) oneself, (jako takový) as such

Ty jsi to sám řekl.
You said it yourself.
juː sεd ɪt jɔːˈsεlf
Sám otec se toho bál.
Father himself was afraid of it.
ˈfɑːðə hɪmˈsεlf wɒz əˈfreɪd əv ɪt
Budova sama je stará.
The building itself is old.
ðə ˈbɪldɪŋ ɪtˈsεlf ɪz əʊld
Sám jsem byl překvapený.
I was surprised myself.
aɪ wɒz səˈpraɪzd maɪˈsεlf
Buď sám sebou.
Be yourself!
biː jɔːˈsεlf!
Starej se sám o sebe. (nestarej se)
Mind your own business!
maɪnd jɔː əʊn ˈbɪznɪs!
To se rozumí samo sebou.
It goes without saying.
ɪt gəʊz wɪˈðaʊt ˈseɪɪŋ
Samo sebou! (samozřejmě)
Of course!
əv kɔːs!