jako

(podobně) like, (ve funkci ap.) as, (stejně) (as ...) as

Chováš se jako blbec.
You behave like an idiot.
juː bɪˈheɪv laɪk ən ˈɪdɪət
Bolí to jako čert.
It hurts like hell.
ɪt hɜːts laɪk hεl
Začátečník, jako jsem já,...
A beginner like myself ...
ə bɪˈgɪnə laɪk maɪˈsεlf
Pracuji jako učitelka.
I work as a teacher.
aɪ wɜːk əz ə ˈtiːtʃə
Jako bys nevěděl...
As if you didn't know...
əz ɪf juː ˈdɪdnt nəʊ
Dělá, jako by se nic nestalo.
He acts as if nothing (had) happened., He puts a brave face on it.
hɪ ækts əz ɪf ˈnʌθɪŋ (hæd) ˈhæpndˌ hɪ pʊts ə breɪv feɪs ɒn ɪt
Dělal, jako že je mu špatně.
He pretended to be sick.
hɪ prɪˈtεndɪd tə biː sɪk
Byla pěkná jako obrázek.
She was as pretty as a picture.
ʃɪ wɒz əz ˈprɪtɪ əz ə ˈpɪktʃə
Herci, jako například...
Actors such as (for example)...
ˈæktəz sʌtʃ əz (fə ɪgˈzɑːmpl)
A co jako? (co má být)
So what?
səʊ wɒt?
A co jako? (co přesně)
(And) what exactly?
(ænd) wɒt ɪgˈzæktlɪ?
Bylo to jenom jako. (ne doopravdy)
It was not for real.
ɪt wɒz nɒt fə ˈrɪəl
... jako takový (sám o sobě)
... as such
... əz sʌtʃ
jako(ž) i
as well as, and also
əz wεl əzˌ ænd ˈɔːlsəʊ
muži jako(ž) i ženy
both men and women
bəʊθ mεn ænd ˈwɪmɪn