provést

1(uskutečnit) co carry out, perform, (udělat) do, (výzkum ap.) conduct

Provedli jsme nějaké změny.
We've made some changes.
wiːv meɪd sʌm tʃeɪndʒɪs
Cos to provedl?
Look what you've done!
lʊk wɒt juːv dʌn!
Provádějí pokusy na zvířatech.
They carry out/conduct experiments on animals.
ðeɪ ˈkærɪ aʊt/ˈkɒndʌkt ɪkˈspεrɪmənts ɒn ˈænɪməlz
Co jste to tu prováděli?
What have you been doing here?
wɒt hæv juː bɪn ˈduːɪŋ hɪə?
Co s tím provádíš?
What are you doing with it?
wɒt ɑː juː ˈduːɪŋ wɪθ ɪt?
Nic neproveď!
Don't do anything silly!
dəʊnt dʊ ˈεnɪˌθɪŋ ˈsɪlɪ!
Provedu!
Yes, sir!
jεsˌ sɜː!

2(po městě ap.) koho kde show sb (a)round sth, (jako průvodce) guide sb swh

Provedu vás po městě.
I'll show you (a)round the city.
aɪl ʃəʊ juː (ə)raʊnd ðə ˈsɪtɪ
Provedla mě po domě.
She showed me around the house., She gave me a tour of the house.
ʃɪ ʃəʊd miː əˈraʊnd ðə haʊsˌ ʃɪ geɪv miː ə tʊə əv ðə haʊs
Provádí turisty.
She guides tourists.
ʃɪ gaɪdz ˈtʊərɪsts