dřív

(zakrátko) sooner, (časněji) earlier, (dříve než, předtím) before

Mohu přijít dříve?
Can I come earlier?
kən aɪ kʌm ˈɜːlɪə?
Jste tu (o půl hodiny) dřív.
You are (half an hour) early.
juː ɑː (hɑːf ən aʊə) ˈɜːlɪ
Čím dřív, tím lépe.
The sooner the better.
ðə ˈsuːnə ðə ˈbεtə
Udělej to co nejdříve.
Do is as soon as possible., Do it asap.
dʊ ɪz əz suːn əz ˈpɒsɪblˌ dʊ ɪt ˌeɪεseɪˈpiː
Dřív než přijde...
Before he comes...
bɪˈfɔː hɪ kʌmz
Měl jsi mi to říct dřív!
You should have told me before!
juː ʃʊd hæv təʊld miː bɪˈfɔː!
Dřív to bylo jinak.
It was different before.
ɪt wɒz ˈdɪfərənt bɪˈfɔː
Kdo dřív přijde, ten dřív mele.
First come, first served.
fɜːst kʌmˌ fɜːst sɜːvd
Nevím, kam dřív skočit/co dřív.
I'm rushed off my feet., I don't know if I'm coming or going., I don't have time to turn round.
aɪm ˈrʌʃt ɒf maɪ fiːtˌ aɪ dəʊnt nəʊ ɪf aɪm ˈkʌmɪŋ ɔː ˈgəʊɪŋˌ aɪ dəʊnt hæv taɪm tə tɜːn raʊnd
dřív než bylo (na)plánováno
ahead of schedule, sooner than planned
əˈhεd əv ˈʃεdjuːlˌ ˈsuːnə ðæn ˈplænd
dřív nebo později
sooner or later
ˈsuːnə ɔː ˈleɪtə