případ

case

v případě, že
in case that, in the event that
ɪn keɪs ðætˌ ɪn ðə ɪˈvεnt ðæt
v případě nutnosti
if necessary, in case of necessity
ɪf ˈnεsəsərɪˌ ɪn keɪs əv nɪˈsεsɪtɪ
v případě potřeby
if needed, in case of need
ɪf niːdɪdˌ ɪn keɪs əv niːd
v každém případě
in any case, by all means
ɪn ˈεnɪ keɪsˌ baɪ ɔːl miːnz
v žádném případě
on no account, by no means, no way
ɒn nəʊ əˈkaʊntˌ baɪ nəʊ miːnzˌ nəʊ weɪ
pro všechny případy, jen pro případ (pro jistotu)
just in case
dʒʌst ɪn keɪs
v nejlepším případě
at best, under the best (of) conditions
æt bεstˌ ˈʌndə ðə bεst (əv) kənˈdɪʃənz
V případě požáru volejte 112.
In case of fire call 112.
ɪn keɪs əv faɪə kɔːl wʌnˌwʌnˈtuː
Tak v tom případě...
Well, in that case...
wεlˌ ɪn ðæt keɪs
V mém případě...
In my case...
ɪn maɪ keɪs
Ty jsi ztracený případ!
You're a lost cause!
jʊə ə lɒst kɔːz!
Na matematiku jsem beznadějný případ.
I'm (pretty) hopeless at maths.
aɪm (ˈprɪtɪ) ˈhəʊplɪs æt mæθs