řeč

speech, (řeči, hovor) talk, (jazyk) language

To nestojí za řeč. (na poděkování)
Don't mention it.
dəʊnt ˈmεnʃən ɪt
To nestojí za řeč. (nepodstatné ap.)
It's not worth mentioning/a mention.
ɪts nɒt wɜːθ ˈmεnʃənɪŋ/ə ˈmεnʃən
To jsou jenom řeči. (plané)
It's all talk.
ɪts ɔːl tɔːk
To jsou jenom řeči. (jen fámy)
It's just a rumour.
ɪts dʒʌst ə ˈruːmə
vadu řeči.
He has a speech impediment.
hɪ hæz ə spiːtʃ ɪmˈpεdɪmənt
Mojí mateřskou řečí je...
My native language is..., My mother tongue is...
maɪ ˈneɪtɪv ˈlæŋgwɪdʒ ɪzˌ maɪ ˈmʌðə tʌŋ ɪz
Není mi zrovna do řeči.
I don't feel like talking right now.
aɪ dəʊnt fiːl laɪk tɔːkɪŋ raɪt naʊ
Ztratils řeč?
Has the cat got your tongue?
hæz ðə kæt gɒt jɔː tʌŋ?
Udělal to bez řečí.
He did it without argument/a murmur.
hɪ dɪd ɪt wɪˈðaʊt ˈɑːgjʊmənt/ə ˈmɜːmə
Pronese/Bude mít řeč. (proslov)
He will hold/deliver a speech.
hɪ wɪl həʊld/dɪˈlɪvə ə spiːtʃ
mluvit cizí řečí
speak a foreign language
spiːk ə ˈfɒrɪn ˈlæŋgwɪdʒ
skočit komu do řeči
cut in on sb, interrupt sb
kʌt ɪnˌ ˌɪntəˈrʌpt