vydržet

1(setrvat) hold/hang on, u čeho (přes obtíže) stick at/with sth, persist in doing sth

Vydrž!
Hold on!, Hang on!
həʊld ɒn!ˌ hæŋ ɒn!
Vydrží celý den číst.
She is able to spend the whole day reading.
ʃɪ ɪz ˈeɪbl tə spεnd ðə həʊl deɪ ˈriːdɪŋ
Nevím, jak dlouho to vydržím. (dělat ap.)
I don't know how long I can stick with it.
aɪ dəʊnt nəʊ haʊ lɒŋ aɪ kən stɪk wɪθ ɪt
vydržet do konce
go all the way
gəʊ ɔːl ðə weɪ

2(utrpení ap.) co stand, bear, take sth

To se nedá vydržet.
That's unbearable., That's too much to take.
ðæts ʌnˈbεərəblˌ ðæts tuː mʌtʃ tə teɪk
Už to nevydržím.
I can't take it any longer/more., I can't stand it any longer/more.
aɪ kɑːnt teɪk ɪt ˈεnɪ lɒŋgə/mɔːˌ aɪ kɑːnt stænd ɪt ˈεnɪ lɒŋgə/mɔː
Jak s ní můžeš vydržet?
How can you stand her?
haʊ kən juː stænd hə?
Ten provaz to nevydrží. (zátěž)
The rope can't take the weight.
ðə rəʊp kɑːnt teɪk ðə weɪt
Vydrží hodně. (je tvrdý)
He is tough (as old boots).
hɪ ɪz tʌf (əz əʊld buːts)

3(v dobrém stavu) last, endure, (zůstat) keep

V lednici to vydrží čerstvé týden.
It will stay fresh in the fridge for a week.
ɪt wɪl steɪ frεʃ ɪn ðə frɪdʒ fɔː ə wiːk
Jak dlouho to počasí vydrží?
How long will the weather hold?
haʊ lɒŋ wɪl ðə ˈwεðə həʊld?
Takové boty dlouho vydrží.
Such shoes will last (you long)., Such shoes wear well.
sʌtʃ ʃuːz wɪl lɑːst (juː lɒŋ)ˌ sʌtʃ ʃuːz wεə wεl
Příměří asi dlouho nevydrží.
The truce won't last long.
ðə truːs wəʊnt lɑːst lɒŋ
Ta částka nám musí vydržet na týden.
We must make that amount last for a week.
wiː mʌst meɪk ðæt əˈmaʊnt lɑːst fɔː ə wiːk
(Tak) ať ti to vydrží! (jen tak dál)
Keep it up!, Keep on like this!
kiːp ɪt ʌp!ˌ kiːp ɒn laɪk ðɪs!