začátek

beginning, start, outset

Hned na začátku bych chtěl...
Right at the beginning I would like...
raɪt æt ðə bɪˈgɪnɪŋ aɪ wʊd laɪk
Pro začátek to stačí.
It's enough to start off., It's enough to begin with.
ɪts ɪˈnʌf tə stɑːt ɒfˌ ɪts ɪˈnʌf tə bɪˈgɪn wɪθ
Ze začátku se mě báli...
At first they were afraid of me...
æt fɜːst ðeɪ wɜː əˈfreɪd əv miː
Tušil jsem to od začátku.
I suspected it from the start.
aɪ səˈspεktɪd ɪt frɒm ðə stɑːt
(úplně) na začátku
in/at the (very) beginning
ɪn/æt ðə (ˈvεrɪ) bɪˈgɪnɪŋ
hned od začátku
right from the start
raɪt frɒm ðə stɑːt
od začátku do konce
from start to finish
frɒm stɑːt tə ˈfɪnɪʃ
na začátku/začátkem 90. let
in the early 90s
ɪn ðiː ˈɜːlɪ ˈnaɪntɪz
začátkem příštího měsíce
early next month
ˈɜːlɪ nεkst mʌnθ