být

be, (budoucí čas pomocí) will (be)

jsem Sarah.
I'm Sarah.
aɪm ˈsεərə
To jsem já.
It's me.
ɪts miː
Kde jsi/jste?
Where are you?
wεə ɑː juː?
Kde jste byli?
Where were you?, Where have you been?
wεə wɜː juː?ˌ wεə hæv juː bɪn?
Támhle jsou/je to!
There they are/it is!
ðεə ðeɪ ɑː/ɪt ɪz!
Nejsme spokojeni.
We are not satisfied.
wiː ɑː nɒt ˈsætɪsfaɪd
Je to pravda?
Is it true?
ɪz ɪt truː?
Je tu někdo?
(Is there) anybody here?
(ɪz ðεə) ˈεnɪˌbɒdɪ hɪə?
Co je? (co se děje?)
What's going on?, What's the matter?, What's up?
wɒts ˈgəʊɪŋ ɒn?ˌ wɒts ðə ˈmætə?ˌ wɒts ʌp?
Co je ti?
What's the matter with you?
wɒts ðə ˈmætə wɪθ juː?
Je tady/doma?
Is he here/in?
ɪz hɪ hɪə/ɪn?
Není tady/doma.
He isn't here/in.
hɪ ˈɪznt hɪə/ɪn
Kde to je?
Where is it?
wεə ɪz ɪt?
Kde to bylo?
Where was it?
wεə wɒz ɪt?
Není to daleko.
It is not far away.
ɪt ɪz nɒt fɑː əˈweɪ
Je něco nového?
Any news?
ˈεnɪ njuːz?
To je problém.
That's a problem.
ðæts ə ˈprɒbləm
To je moje věc.
That's my business.
ðæts maɪ ˈbɪznɪs
To je jedno.
It doesn't matter.
ɪt ˈdʌznt ˈmætə
Je dost času.
There is enough time.
ðεə ɪz ɪˈnʌf taɪm
Je mnoho věcí...
There are many things...
ðεə ɑː ˈmεnɪ θɪŋz
(Venku) je hrozné vedro.
It's awfully hot (outside).
ɪts ˈɔːfəlɪ hɒt (ˌaʊtˈsaɪd)
Je mi špatně/dobře.
I feel sick/fine.
aɪ fiːl sɪk/faɪn
Je mi horko/zima.
I am hot/cold.
aɪ əm hɒt/kəʊld
Není mi dobře.
I'm not feeling well.
aɪm nɒt ˈfiːlɪŋ wεl
Do toho ti nic není.
That's none of your business.
ðæts nʌn əv jɔː ˈbɪznɪs
Je mi dvacet pět (let).
I'm twenty five.
aɪm ˈtwεntɪ faɪv
Jsou nějaké volné židle?
Are there any free chairs?
ɑː ðεə ˈεnɪ friː tʃεəz?
Je mi to jedno/fuk.
I don't care (about it)., I don't give a damn!
aɪ dəʊnt kεə (əˈbaʊt ɪt)ˌ aɪ dəʊnt gɪv ə dæm!
Něco s tím je. (v nepořádku)
Something is wrong with it.
ˈsʌmθɪŋ ɪz rɒŋ wɪθ ɪt
Něco není v pořádku?
Is anything wrong?
ɪz ˈεnɪˌθɪŋ rɒŋ?
Není nad... (nic není lepší)
There is nothing like...
ðεə ɪz ˈnʌθɪŋ laɪk
Už jsi tady/tam někdy byl?
Have you been here/there before?
hæv juː bɪn hɪə/ðεə bɪˈfɔː?
Nebýt jeho...
Were it not for him..., If (it were) not for him...
wɜː ɪt nɒt fə hɪmˌ ɪf (ɪt wɜː) nɒt fə hɪm
Být na tvém místě/tebou...
If I were you...
ɪf aɪ wɜː juː
Buďte tam včas!
Be there on time!
biː ðεə ɒn taɪm!
Budu tam.
I will be there.
aɪ wɪl biː ðεə
Bude to těžké?
Will it be hard?
wɪl ɪt biː hɑːd?
Bude tady čekat auto.
A car will be waiting here.
ə kɑː wɪl biː weɪtɪŋ hɪə
Kdo bude příštím prezidentem?
Who is going to be the next president?
huː ɪz ˈgəʊɪŋ tə biː ðə nεkst ˈprεzɪdənt?
Budou problémy.
There will be problems.
ðεə wɪl biː ˈprɒbləmz
Z toho nic nebude. (nevzejde)
Nothing will come of it.
ˈnʌθɪŋ wɪl kʌm əv ɪt
Bylo to dávno.
It was a long time ago.
ɪt wɒz ə lɒŋ taɪm əˈgəʊ
Zrovna jsem četl knihu.
I was just reading a book.
aɪ wɒz dʒʌst ˈriːdɪŋ ə bʊk
Já jsem spíše na klasickou hudbu.
I'm more into classical music.
aɪm mɔː ˈɪntə ˈklæsɪkl ˈmjuːzɪk
To je toho!
(iron.) Big deal!
bɪg diːl!
Buď jak buď.
Be it as it may., Come what may., No matter what., Whatever happens.
biː ɪt əz ɪt meɪˌ kʌm wɒt meɪˌ nəʊ ˈmætə wɒtˌ wɒtˈεvə ˈhæpnz
Je po všem/konec.
It is over., It's over.
ɪt ɪz ˈəʊvəˌ ɪts ˈəʊvə