chvíle, chvilka

1(časový úsek) a while, (krátká) moment, minute

Pojď sem na chvíli.
Come here for a moment.
kʌm hɪə fə ə ˈməʊmənt
Byl tady před chvílí.
He was here just a while ago.
hɪ wɒz hɪə dʒʌst ə waɪl əˈgəʊ
Budu tam za chvíli.
I'll be there in a moment.
aɪl biː ðεə ɪn ə ˈməʊmənt
Počkej chvilku!
Wait a second!
weɪt ə ˈsεkənd!
Bude to chvíli trvat.
It will take a while.
ɪt wɪl teɪk ə waɪl
Chvílemi se mi zdá...
Now and then it seems to me...
naʊ ænd ðεn ɪt siːms tə miː

2(časový bod) moment, point

v tuto chvíli
at the moment, at this point
æt ðə ˈməʊməntˌ æt ðɪs pɔɪnt
od této chvíle
from now on, from here on (out), from this moment on
frɒm naʊ ɒnˌ frɒm hɪə ɒn (aʊt)ˌ frɒm ðɪs ˈməʊmənt ɒn
na poslední chvíli
in the nick of time, at the last moment
ɪn ðə nɪk əv taɪmˌ æt ðə lɑːst ˈməʊmənt
co chvíle (často)
half the time, every minute
hɑːf ðə taɪmˌ ˈεvrɪ ˈmɪnɪt
V tu chvíli jsem si to neuvědomil.
I didn't realize it at that moment.
aɪ ˈdɪdnt ˈrɪəˌlaɪz ɪt æt ðæt ˈməʊmənt
Měla by se každou chvíli vrátit.
She should be back any minute/moment (now).
ʃɪ ʃʊd biː bæk ˈεnɪ ˈmɪnɪt/ˈməʊmənt (naʊ)
Nechává věci na poslední chvíli.
He leaves things to the last minute.
hɪ liːvz θɪŋz tə ðə lɑːst ˈmɪnɪt