požádat

koho o co ask sb for sth, (form.) request sth, (podat si žádost) o co apply for sth

Mohu vás o něco požádat?
May I ask you for something?
meɪ aɪ ɑːsk juː fə ˈsʌmθɪŋ?
Požádám ho, aby nám pomohl.
I will ask him to help us.
aɪ wɪl ɑːsk hɪm tə hεlp əs
Byl jsem požádán, abych připravil...
I was asked to prepare...
aɪ wɒz ɑːskt tə prɪˈpεə
Musíte požádat písemně.
You must apply in writing.
juː mʌst əˈplaɪ ɪn ˈraɪtɪŋ
Požádala o rozvod.
She filed for divorce.
ʃɪ faɪld fə dɪˈvɔːs
Požádal ji o ruku.
He proposed (marriage) to her.
hɪ prəˈpəʊzd (ˈmærɪdʒ) tə hə
Na požádání vám zašleme...
We will send you on request...
wiː wɪl sεnd juː ɒn rɪˈkwεst