způsob

way, (styl) manner, fashion

tímto způsobem
(in) this way
(ɪn) ðɪs weɪ
svým způsobem (do jisté míry)
in a way
ɪn ə weɪ
stejným způsobem
in the same way/manner/fashion
ɪn ðə seɪm weɪ/ˈmænə/ˈfæʃən
následujícím způsobem
as follows, in the following way
əz ˈfɒləʊzˌ ɪn ðə ˈfɒləʊɪŋ weɪ
Je to něco na způsob...
It's some sort of..., It's some kind of...
ɪts sʌm sɔːt əvˌ ɪts sʌm kaɪnd əv
Jsou různé způsoby, jak to udělat.
There are various ways of doing it.
ðεə ɑː ˈvεərɪəs ˈweɪz əv ˈduːɪŋ ɪt
rozkazovací/podmiňovací/oznamovací způsob
the imperative/conditional/indicative (mood)
ðiː ɪmˈpεrətɪv/kənˈdɪʃənl/ɪnˈdɪkətɪv (muːd)
způsobová slovesa (modální)
modal verbs
ˈməʊdl vɜːbz