jistý

sure, (též nějaký nekonkrétní) certain, (bezpečný) safe

Je to jisté?
Is it for sure?
ɪz ɪt fə ʃʊə?
Jedna věc je jistá...
One thing is for sure...
wʌn θɪŋ ɪz fə ʃʊə
Není to zdaleka jisté.
It's far from certain.
ɪts fɑː frɒm ˈsɜːtn
Jsem si tím jistý.
I'm sure of it.
aɪm ʃʊə əv ɪt
Nejsem si jistý, zda...
I'm not sure whether...
aɪm nɒt ʃʊə ˈwεðə
Jak si můžeš být tak jistý?
How can you be so sure?
haʊ kən juː biː səʊ ʃʊə?
Nebyl bych si tak jistý.
I wouldn't be so sure.
aɪ ˈwʊdnt biː səʊ ʃʊə
Měl vztah s jistou ženou.
He had a relationship with a certain woman.
hɪ hæd ə rɪˈleɪʃənʃɪp wɪθ ə ˈsɜːtn ˈwʊmən
Jistí lidé si to myslí.
Some people think so.
sʌm ˈpiːpl θɪŋk səʊ
Jistě!
Sure (thing)!
ʃʊə (θɪŋ)!
Nevím to (úplně) jistě.
I don't know for sure.
aɪ dəʊnt nəʊ fə ʃʊə
Jistě na to přijdete.
You are sure to find it out., I'm sure you'll find out.
juː ɑː ʃʊə tə faɪnd ɪt aʊtˌ aɪm ʃʊə juːl faɪnd aʊt
Pomalu, ale jistě.
Slowly but surely.
ˈsləʊlɪ bət ˈʃʊəlɪ
do jisté míry
to some degree, to a certain extent
tə sʌm dɪˈgriːˌ tə ə ˈsɜːtn ɪkˈstεnt
v jistém smyslu
in a (certain) sense
ɪn ə (ˈsɜːtn) sεns