pevný, pevně

firm, (silný ap.) strong

Mám pevnou vůli.
I have a strong will.
aɪ hæv ə strɒŋ wɪl
Má pevné zásady.
He's a man of firm/strong principles.
hiːz ə mæn əv fɜːm/strɒŋ ˈprɪnsɪplz
Je to pevně dané/stanovené.
It's firmly set.
ɪts ˈfɜːmlɪ sεt
Pevně doufáme, že...
We are (very) hopeful of...
wiː ɑː (ˈvεrɪ) ˈhəʊpfəl əv
Jsem pevně přesvědčen...
I am confident that...
aɪ əm ˈkɒnfɪdənt ðæt
Byl jsem pevně rozhodnutý...
I was determined...
aɪ wɒz dɪˈtɜːmɪnd
Drž se pevně.
Hold (on) tight.
həʊld (ɒn) taɪt