vystoupit

1(z vlaku ap.) get off sth, (z auta ap.) get out of sth, (form.) disembark from sth

Kde mám vystoupit?
Where shall I get off?
wεə ʃæl aɪ gεt ɒf?
Vystupte na konečné.
Get off at the terminus.
gεt ɒf æt ðə ˈtɜːmɪnəs
Vystupujeme ve stanici...
We're getting off at ... station.
wɪə gεtɪŋ ɒf æt ... ˈsteɪʃən
Policista mi přikázal, abych vystoupil z auta.
The policeman ordered me out of the car.
ðə pəˈliːsmən ˈɔːdəd miː aʊt əv ðə kɑː
(Ještě) nevystupujte.
Do not get off (yet).
dʊ nɒt gεt ɒf (jεt)
Vystupujeme!
Off we get!, Let's get off!
ɒf wiː gεt!ˌ lεts gεt ɒf!
Skupina vystoupila v Berlíně. (měla vystoupení)
The band performed in Berlin.
ðə bænd pəˈfɔːmd ɪn bɜːˈlɪn

2(vystoupat nahoru) ascend, (zvýšit se též) rise, (mít vystoupení) perform

Vystoupili jsme až na vrchol hory.
We ascended/climbed up to the top of the mountain.
wiː əˈsεndɪd/klaɪmd ʌp tə ðə tɒp əv ðə ˈmaʊntɪn
Teplota vystoupila na 32 stupňů.
The temperature rose to 32 degrees.
ðə ˈtεmprɪtʃə rəʊz tə ˈθɜːtɪˌtuː dɪˈgriːz
Premiér vystoupí v televizi.
The prime minister will appear on TV.
ðə praɪm ˈmɪnɪstə wɪl əˈpɪə ɒn ˌtiːˈviː
Ostře vystoupil proti...
He spoke out strongly against...
hɪ spəʊk aʊt ˈstrɒŋlɪ əˈgεnst