dát

give, (položit ap.) put, (podat) pass sth to sb

Dej to na stůl/do ledničky.
Put it on the table/in the fridge.
pʊt ɪt ɒn ðə ˈteɪbl/ɪn ðə frɪdʒ
Dej to zpátky na místo.
Put it back in its place.
pʊt ɪt bæk ɪn ɪts pleɪs
Dej mi to.
Give it to me.
gɪv ɪt tə miː
Dal byste mi...?
Would you give me...?
wʊd juː gɪv miː?
Dejte mi čas/více času.
Give me some time/more time.
gɪv miː sʌm taɪm/mɔː taɪm
Kdo ti to dal?
Who gave it to you?
huː geɪv ɪt tə juː?
Dám ti vědět.
I'll let you know.
aɪl lεt juː nəʊ
Dej mi/nám vědět.
Let me/us know.
lεt miː/əs nəʊ
Dej o sobě vědět.
Let me hear from you.
lεt miː hɪə frɒm juː
Dej mi Toma (k telefonu).
Put Tom on (the phone).
pʊt tɒm ɒn (ðə fəʊn)
Dám ti ho. (k telefonu)
I'll put him on.
aɪl pʊt hɪm ɒn
Tys tomu (ale) dal!
Now you've done it!, You've made a mess of it!
naʊ juːv dʌn ɪt!ˌ juːv meɪd ə mεs əv ɪt!
Dejte na mě. (moji radu)
Take my advice.
teɪk maɪ ədˈvaɪs
Nedá na mě.
He won't listen to me.
hɪ wəʊnt ˈlɪsn tə miː
Dejme tomu, že...
(Let's) suppose..., Let's assume...
(lεts) səˈpəʊzˌ lεts əˈsjuːm
Dá to spoustu práce.
It takes a lot of work.
ɪt teɪks ə lɒt əv wɜːk
Dal jasně najevo, že...
He made it clear that...
hɪ meɪd ɪt klɪə ðæt
Nedala na sobě nic znát.
She didn't show anything/any emotion.
ʃɪ ˈdɪdnt ʃəʊ ˈεnɪˌθɪŋ/ˈεnɪ ɪˈməʊʃən
Dej mi pokoj!
Leave me alone!
liːv miː əˈləʊn!
Dej to kolovat.
Pass it around.
pɑːs ɪt əˈraʊnd
Nedej bože!
God forbid!
gɒd fəˈbɪd!
Nedalo mi to a vzal jsem si.
I couldn't help taking one.
aɪ ˈkʊdnt hεlp ˈteɪkɪŋ wʌn
Dal tři góly.
He scored three goals.
hɪ skɔːd θriː gəʊlz
Dala mu na zadek. (dítěti ap.)
She gave him a spanking.
ʃɪ geɪv hɪm ə ˈspæŋkɪŋ
Dala mi kopačky.
She dumped me., She ditched me.
ʃɪ dʌmpt miːˌ ʃɪ dɪtʃt miː
Dal jsem mu lekci.
I taught him a lesson.
aɪ tɔːt hɪm ə ˈlεsn
Dal jsem mu co proto.
I gave him what for.
aɪ geɪv hɪm wɒt fɔː
Nedali mi na výběr.
They gave me no choice.
ðeɪ geɪv miː nəʊ tʃɔɪs
Dali ho sledovat.
They had him followed.
ðeɪ hæd hɪm ˈfɒləʊd
Nedají na to dopustit.
They swear by it.
ðeɪ swεə baɪ ɪt