roztrhnout

co tear sth, (a otevřít) tear/(prudce) rip sth open, (rozpárat) rip

Neroztrhni to!
Don't tear it!
dəʊnt tεə ɪt!
Roztrhl obálku. (otevřel)
He tore the envelope open.
hɪ tɔː ðiː ˈεnvəˌləʊp ˈəʊpn
Roztrhla se mi taška.
My bag tore.
maɪ bæg tɔː
Roztrhl jsem si košili o hřebík.
I've torn my shirt on a nail.
aɪv tɔːn maɪ ʃɜːt ɒn ə neɪl
Roztrhl si ruku o plech.
He lacerated his arm on sheet metal.
hɪ ˈlæsəˌreɪtɪd hɪz ɑːm ɒn ʃiːt ˈmεtl