čas

time, (gramatický) tense

Máš chvilku čas(u)?
Have you got a moment?
hæv juː gɒt ə ˈməʊmənt?
Budeš mít dnes večer čas?
Are you free tonight?
ɑː juː friː təˈnaɪt?
Nemám čas.
I have no time.
aɪ hæv nəʊ taɪm
Mohl bych si na vás najít čas zítra.
I could squeeze you in tomorrow.
aɪ kʊd skwiːz juː ɪn təˈmɒrəʊ
Najdi si čas a přečti si to.
Find time to read it.
faɪnd taɪm tə riːd ɪt
Neztrácej čas.
Don't waste your time.
dəʊnt weɪst jɔː taɪm
Před (nějakým) časem jsem ho potkal.
I met him some time/a while ago.
aɪ mεt hɪm sʌm taɪm/ə waɪl əˈgəʊ
Není času nazbyt.
There's no time to lose.
ðεəz nəʊ taɪm tə luːz
Je nejvyšší čas.
It's high time.
ɪts haɪ taɪm
Je na čase, abys začal...
It's about time you started...
ɪts əˈbaʊt taɪm juː stɑːtɪd
Čas vypršel.
Time is up.
taɪm ɪz ʌp
Už nemáme čas.
We are out of time.
wiː ɑː aʊt əv taɪm
Všechno má/chce svůj čas.
All in good time.
ɔːl ɪn gʊd taɪm
To má čas.
It can wait.
ɪt kən weɪt
Čas jsou peníze.
Time is money.
taɪm ɪz ˈmʌnɪ
Dává si na čas. (má zpoždění)
He's taking his time.
hiːz ˈteɪkɪŋ hɪz taɪm
Schovej si to na horší časy.
Save it for a rainy day.
seɪv ɪt fə ə ˈreɪnɪ deɪ
čas odjezdu/odletu
departure time
dɪˈpɑːtʃə taɪm
čas příjezdu/příletu
arrival time
əˈraɪvl taɪm
ve svém volném čase
in one's spare/free/leisure time
ɪn spεə/friː/ˈlεʒə taɪm
čas od času
from time to time
frɒm taɪm tə taɪm
v minulém/přítomném/budoucím čase
in the past/present/future tense
ɪn ðə pɑːst/ˈprεznt/ˈfjuːtʃə tεns