pohled

1(podívání se) look, sight, (letmý) glance

Můj pohled upoutal nápis...
A notice caught my eyes...
ə ˈnəʊtɪs kɔːt maɪ aɪz
Při pohledu zblízka...
(When) seen in close-up...
(wεn) siːn ɪn kləʊsʌp
Je to poznat na první pohled.
You can tell/see it a mile off.
juː kən tεl/siː ɪt ə maɪl ɒf
Upřela pohled na...
She fixed her eyes on...
ʃɪ fɪkst hə aɪz ɒn
láska na první pohled
love at first sight
lʌv æt fɜːst saɪt
na pohled (zdánlivě)
on the surface, to the eye
ɒn ðə ˈsɜːfɪsˌ tə ðiː aɪ

2(podívaná) sight, scene, (též názor) view

Z mého pohledu...
From my point of view...
frɒm maɪ pɔɪnt əv vjuː
Omdlévá při pohledu na krev.
She faints at the sight of blood.
ʃɪ feɪnts æt ðə saɪt əv blʌd
Naskytl se nám ohromující pohled.
We encountered an amazing sight.
wiː ɪnˈkaʊntəd ən əˈmeɪzɪŋ saɪt
Byl na něj žalostný pohled.
He was a sorry sight.
hɪ wɒz ə ˈsɒrɪ saɪt
Poslal mi pohled z Prahy.
He sent me a (post)card from Prague.
hɪ sεnt miː ə (pəʊst)kɑːd frɒm prɑːg