třeba

1(nutno) necessary, (klidně i) even

bude-li třeba
if necessary, if need be
ɪf ˈnεsəsərɪˌ ɪf niːd biː
Není třeba.
There is no need to., It's not necessary.
ðεə ɪz nəʊ niːd təˌ ɪts nɒt ˈnεsəsərɪ
Je třeba opatrnosti.
It's necessary to be careful.
ɪts ˈnεsəsərɪ tə biː ˈkεəfəl
Je na to třeba spousta odvahy.
It takes a lot of courage.
ɪt teɪks ə lɒt əv ˈkʌrɪdʒ
Kolik lidí je třeba na...?
How many people does it take to...?
haʊ ˈmεnɪ ˈpiːpl dʌz ɪt teɪk tə?

2(pokud chceš) if you like, (klidně) (very) well, (neváhejte) feel free

Snědl bych třeba dvakrát tolik.
I could eat even twice as much.
aɪ kʊd iːt ˈiːvn twaɪs əz mʌtʃ
Můžeš jít třeba hned.
You can/are free to go right now if you like.
juː kən/ɑː friː tə gəʊ raɪt naʊ ɪf juː laɪk
Mohli bychom třeba zajít...
Perhaps we might go to ...
pəˈhæps wiː maɪt gəʊ tə

3(možná) maybe, (snad) perhaps, (například) for example/instance

Třeba ještě přijde.
He may still come.
hɪ meɪ stɪl kʌm
Třeba máš pravdu.
Perhaps you are right., You could be right.
pəˈhæps juː ɑː raɪtˌ juː kʊd biː raɪt
A co třeba zítra?
And how about tomorrow?
ænd haʊ əˈbaʊt təˈmɒrəʊ?
Dáš si pivo? – Třeba.
Want a beer? – Could be!/Why not.
wɒnt ə bɪə? - kʊd biː!/waɪ nɒt
Mám to otevřít? – Třeba.
Shall I open it? – I don't mind/care if you do.
ʃæl aɪ ˈəʊpn ɪt? - aɪ dəʊnt maɪnd/kεə ɪf juː dʊ
jako třeba...
such as...
sʌtʃ əz