pokoj

room, (klid) peace, quiet(ness)

obývací pokoj
living/sitting room
ˈlɪvɪŋ/ˈsɪtɪŋ ruːm
v hotelovém pokoji
in a hotel room
ɪn ə həʊˈtεl ruːm
volné pokoje (nápis na hotelu)
vacancies
ˈveɪkənsɪz
Máte volný pokoj?
Do you have a vacant room?
dʊ juː hæv ə ˈveɪkənt ruːm?
Mají pokoje k pronájmu?
Do they have rooms to rent?
dʊ ðeɪ hæv ruːmz tə rεnt?
Chtěl bych dvoulůžkový pokoj.
I'd like a twin-bedded/double-bedded room.
aɪd laɪk ə ˌtwɪnˈbεdɪd/ˌdʌblˈbεdɪd ruːm
Objednali jsme si snídani na pokoj.
We ordered breakfast to our room.
wiː ˈɔːdəd ˈbrεkfəst tə aʊə ruːm
Nech mě na pokoji!, Dej mi pokoj!
Leave me alone!
liːv miː əˈləʊn!