říci, říct

say sth, (sdělit někomu) tell sb sth

Můžete mi říct...?
Can you tell me...?
kən juː tεl miː?
Řekni mu, ať přestane.
Tell him to stop.
tεl hɪm tə stɒp
Řeknu mu o tom.
I'll tell him about it.
aɪl tεl hɪm əˈbaʊt ɪt
Řekl jsi mu o tom?
Did you tell him about it?
dɪd juː tεl hɪm əˈbaʊt ɪt?
Abych řekl pravdu...
To tell the truth...
tə tεl ðə truːθ
Kdo vám tohle řekl?
Who told you this?
huː təʊld juː ðɪs?
Řekl bych, že ano.
I'd say so., I'd assume so.
aɪd seɪ səʊˌ aɪd əˈsjuːm səʊ
Neřekl bych. (myslím, že ne)
I wouldn't say so.
aɪ ˈwʊdnt seɪ səʊ
Řekněme, že...
Let's say that...
lεts seɪ ðæt
Těžko říct.
It's hard to say.
ɪts hɑːd tə seɪ
Nevím, jak to říct.
I don't know how to put it/this.
aɪ dəʊnt nəʊ haʊ tə pʊt ɪt/ðɪs
No co na to můžu říct?
Well, what can I say to that?
wεlˌ wɒt kən aɪ seɪ tə ðæt?
Co tím chceš říct?
What are you trying to say?, What do you mean (by that)?
wɒt ɑː juː ˈtraɪɪŋ tə seɪ?ˌ wɒt dʊ juː miːn (baɪ ðæt)?
Řekl, že přijde.
He said he would come.
hɪ sεd hɪ wʊd kʌm
Řekl jsem si...
I said to myself...
aɪ sεd tə maɪˈsεlf
Můžete k tomu něco říct?
Can you comment on that?
kən juː ˈkɒmεnt ɒn ðæt?
To mi nic neříká.
That means nothing to me.
ðæt miːnz ˈnʌθɪŋ tə miː
To bych do něj nikdy neřekl.
I never thought that of him.
aɪ ˈnεvə θɔːt ðæt əv hɪm
Nedá si říct. (neposlechne ap.)
He won't listen to reason.
hɪ wəʊnt ˈlɪsn tə ˈriːzn
To bych řekl! (důrazný souhlas)
I'll say!
aɪl seɪ!
Člověk by řekl, že...
One would say that...
wʌn wʊd seɪ ðæt
Jak se to řekne anglicky/německy/francouzsky/španělsky/italsky/rusky?
How do you say it in English/German/French/Spanish/Italian/Russian?
haʊ dʊ juː seɪ ɪt ɪn ˈɪŋglɪʃ/ˈdʒɜːmən/frεntʃ/ˈspænɪʃ/ɪˈtæljən/ˈrʌʃən?
To se řekne!, Já to na tebe řeknu!
I'm telling!
aɪm ˈtεlɪŋ!
To se lehko řekne.
It is easy to say.
ɪt ɪz ˈiːzɪ tə seɪ
No, upřímně řečeno...
Well, frankly speaking...
wεlˌ ˈfræŋklɪ ˈspiːkɪŋ
mírně řečeno...
to put it mildly..., ... to say the least
tə pʊt ɪt ˈmaɪldlɪˌ ... tə seɪ ðə liːst