půjčit, půjčovat

co komu lend, loan sth to sb, (za poplatek) rent, (hl. BrE) hire sth to sb

Můžete mi půjčit pero?
Can you lend me a pen?
kən juː lεnd miː ə pεn?
Potřebuji půjčit 5000.
I need a loan of 5000.
aɪ niːd ə ləʊn əv ˌfaɪvˈθaʊzənd
Půjčil mi svoji košili.
He lent me his shirt.
hɪ lεnt miː hɪz ʃɜːt
To auto je půjčené.
The car is rented.
ðə kɑː ɪz rεntɪd
Díky za půjčení...
Thanks for lending (me)...
θæŋks fə lεndɪŋ (miː)
Půjčujete loďky?
Do you rent boats?
dʊ juː rεnt bəʊts?