ověřit

co verify, check (out), (úředně) certify sth

Už jsem si to ověřil.
I have checked that.
aɪ hæv tʃεkt ðæt
Ověřte si, zda/že...
Verify whether..., Check whether...
ˈvεrɪˌfaɪ ˈwεðəˌ tʃεk ˈwεðə
Nechte si to notářsky ověřit.
Have it certified by a notary (public).
hæv ɪt ˈsɜːtɪˌfaɪd baɪ ə ˈnəʊtərɪ (ˈpʌblɪk)
notářsky ověřený
notarially certified, certified by a notary
nəʊˈtεərɪəlɪ ˈsɜːtɪˌfaɪdˌ ˈsɜːtɪˌfaɪd baɪ ə ˈnəʊtərɪ