směr

direction, (kurz) course, (ohled) respect

Kterým směrem šel?
Which way did he go?
wɪtʃ weɪ dɪd hɪ gəʊ?
Musím sedět po/proti směru jízdy.
I must sit facing forward/backward(s).
aɪ mʌst sɪt ˈfeɪsɪŋ ˈfɔːwəd/ˈbækwəd(εs)
Ukázala směrem k oknu.
She gestured towards the window.
ʃɪ ˈdʒεstʃəd təˈwɔːdz ðə ˈwɪndəʊ
Je to krok správným směrem.
It is a step in the right direction.
ɪt ɪz ə stεp ɪn ðə raɪt daɪˈrεkʃən
směrem k čemu, kam
towards sth, in the direction of sth
təˈwɔːdzˌ ɪn ðə daɪˈrεkʃən
po/ve směru hodinových ručiček
clockwise
ˈklɒkˌwaɪz
proti směru hodinových ručiček
anticlockwise, counterclockwise
ˌæntɪˈklɒkˌwaɪzˌ ˌkaʊntəˈklɒkˌwaɪz
v každém směru
in every respect
ɪn ˈεvrɪ rɪˈspεkt
v tomto směru
in this respect
ɪn ðɪs rɪˈspεkt
v mnoha směrech
in many respects
ɪn ˈmεnɪ rɪˈspεkts