smět

may, be allowed to

Smím (jít)?
May I (go)?
meɪ aɪ (gəʊ)?
Jestli smím...
If I may...
ɪf aɪ meɪ
Smím prosit?
May I have this dance?
meɪ aɪ hæv ðɪs dɑːns?
Smíme dál?
May we come in?
meɪ wiː kʌm ɪn?
Smí se to?
Is it allowed?
ɪz ɪt əˈlaʊd?
nesmět
must not
mʌst nɒt
To se nesmí.
It's not allowed.
ɪts nɒt əˈlaʊd
Nesmíš to nikomu říct.
You mustn't tell anyone.
juː ˈmʌsnt tεl ˈεnɪˌwʌn
Nesměl jsem jít ven.
I wasn't allowed to go out.
aɪ ˈwɒznt əˈlaʊd tə gəʊ aʊt
Nikdo nesmí vědět...
No one must know...
nəʊ wʌn mʌst nəʊ
Nikam nesmí. (má zaracha)
He is grounded.
hɪ ɪz ˈgraʊndɪd
Psi sem nesmí.
Dogs are not allowed here.
dɒgz ɑː nɒt əˈlaʊd hɪə