každý

1every (single), (jeden ze skupiny) each, (jakýkoli) any

každý druhý den
every other/second day, on alternate days
ˈεvrɪ ˈʌðə/ˈsεkənd deɪˌ ɒn ɔːlˈtɜːnɪt deɪz
Vídám ho každých čtrnáct dní.
I see him once in two weeks/every fortnight.
aɪ siː hɪm wʌns ɪn tuː wiːks/ˈεvrɪ ˈfɔːtˌnaɪt
Každý čtvrtek mám tenis.
I play tennis (on) Thursdays.
aɪ pleɪ ˈtεnɪs (ɒn) ˈθɜːzdeɪz
Každý pátý Evropan...
One in five Europeans...
wʌn ɪn faɪv ˌjʊərəˈpɪənz
Měl by tu být každou chvíli.
He should be here any minute.
hɪ ʃʊd biː hɪə ˈεnɪ ˈmɪnɪt
Vezmu si to pro každý případ s sebou.
I'll take it with me just in case.
aɪl teɪk ɪt wɪθ miː dʒʌst ɪn keɪs
Musíme tam v každém případě jít.
We have to go there in any case.
wiː hæv tə gəʊ ðεə ɪn ˈεnɪ keɪs
Snaž se tomu za každou cenu vyhnout.
Try to avoid it at all costs.
traɪ tə əˈvɔɪd ɪt æt ɔːl kɒsts
Je to v každém ohledu nejlepší řešení.
It is the best solution in every respect.
ɪt ɪz ðə bεst səˈluːʃən ɪn ˈεvrɪ rɪˈspεkt
Půjdeme každý zvlášť. (odděleně)
We'll go separately.
wiːl gəʊ ˈsεprɪtlɪ
Platíme každý sám za sebe. (útratu)
We go Dutch.
wiː gəʊ dʌtʃ
Je to práce jako každá jiná.
It's work just like any other.
ɪts wɜːk dʒʌst laɪk ˈεnɪ ˈʌðə
To na každý pád! (souhlas)
By all means!, Definitely!
baɪ ɔːl miːnz!ˌ ˈdεfɪnɪtlɪ!
na každý pád (v každém případě)
in any case, by all manner of means, at all events, at any rate
ɪn ˈεnɪ keɪsˌ baɪ ɔːl ˈmænə əv miːnzˌ æt ɔːl ɪˈvεntsˌ æt ˈεnɪ reɪt
šaty pro každou příležitost
dress for every occasion
drεs fə ˈεvrɪ əˈkeɪʒən
Je gentleman každým coulem.
He is every inch a gentleman.
hɪ ɪz ˈεvrɪ ɪntʃ ə ˈdʒεntlmən

2(osoba) everyone, everybody, (kdokoli) anyone