nikdy

never, (se záporem též) ever

Nikdy jsem ji neviděl.
I've never seen her.
aɪv ˈnεvə siːn hə
Nikdy neříkej nikdy.
Never say never.
ˈnεvə seɪ ˈnεvə
Nikdy není pozdě.
It is never too late.
ɪt ɪz ˈnεvə tuː leɪt
To bych si nikdy nedovolil.
I would never dare.
aɪ wʊd ˈnεvə dεə
Nikdo si nikdy nestěžoval.
No one has ever complained.
nəʊ wʌn hæz ˈεvə kəmˈpleɪnd
Nikdy! (nepřipadá v úvahu)
No way!
nəʊ weɪ!
už nikdy
never again, no more
ˈnεvə əˈgεnˌ nəʊ mɔː